Altertavle
Astersvej
4000 Roskilde
[Figurative skulpturer]

Kunstværk ved Altertavle i Jakobskirken, Astersvej 11
Corténstål

Kunstner: Hein Heinsen (født 1935). Cand.theol., Kbh. Univ. 1962; Kunstakad. Kbh. 1958-60, 1962- 63. Hein Heinsens kunstneriske aktiviteter og udviklingslinie er bestemt af hans præcise blik for de ændringer, kulturen, naturvidenskaben og især rumopfattelsen har gennemgået i de sidste ca. 30 år. R. Musils overvejelser over jegets sammenhæng, N. Wieners entropi-begreb, Wittgensteins sprogspil og genoptagelsen af Kants analyser af "det sublime" har haft afgørende betydning for H.s opbrud fra det idealistiske i modernismen. Disse opbrud har inspireret ham til at skabe nye formkategorier og kompositionelle registre, der afdækker afskæringer i rummet, der er uden faste centre. De præfabrikerede objektkombinationer, han skabte i sidste halvdel af 1960erne, f.eks. Stænger og ringe, 1965-66, udtrykte en optagethed af rumrelationer og objekter, der er uden hierarki og faste grænser. De inspirerer beskueren til at opfatte objekterne ud fra forskellige positioner og under varierende omstændigheder. Disse objekter har, skønt skabt ud fra andre forudsætninger, en vis strukturlighed med den amerikanske Minimal Art. De forskellige brud med modernismens helhedssyn har befordret de mest originale nyskabelser i H.s kunst. Billedkunstens muligheder for at fortolke forholdet mellem utopi og realitet, fortid og nutid bliver et centralt tema i H.s værker i 70erne. I dette tiår blev H. overbevist om, at "de tydningsrammer, der skal til for at forstå den enkeltes tilværelse, er blevet større og større." Den skærpelse af skulpturens formkategorier og dens relationer til rummet, som H. foretog i 80erne, fremtræder som et opbremsningspunkt i informationssamfundets voldsomme produktion og cirkulation af stofløse billeder. Netop i dette samfund bliver rummet, stedet, stoffet, nuancerne og forskellene, som skulpturen på en særlig intens og afgjort måde kan fastholde, forflygtiget. I de skulpturer, som H. rejste i dette tiår og i begyndelsen af det næste, er der ingen faste akser, intet centrum og ingen repræsentation. De er spaltede i en uendelighed af præciserede former, brudte og forskudte i forhold til hinanden, og deres skarpe kanter skaber nye afskæringer i rummet og danner en række lokale rum. Hele tiden dukker der nye sammenknytningspunkter op, der stimulerer beskueren til selv at skabe helheder, se, opleve og tænke på andre måder. Siden 1968 har H. også skabt nybrud i kirkekunsten. De skulpturelle elementer i hans monumentale kirkeudsmykninger virker i kraft af deres intensitet og kompleksitet. De peger samtidig på det guddommelige, der aldrig kan begribes gennem billeder af vor verden, men alene kan visualiseres gennem en bearbejdning af de abstrakte, kunstneriske virkemidler, især lyset. Udstillinger: Charl. Forår 1963-64; KE 1963-64, 1967; Pro 1964-65, Aarhus Kunstmus. m.fl. 1970-71, Sophienholm 1982, 1985.
Amfora-dolk
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
[Figurative skulpturer]

Kunstværk ved RUC - på bygning 20. Tilgængeligt: døgnet rundt
Granit (larvikit)

Kunstner: Bjarne v. H.H. Solberg (født 1945). autodidakt Bjarne v.H.H. Solberg arbejder ud fra et givet rum og dets billedkunstneriske muligheder. Hans værker består af stedbestemte og tidsbegrænsede installationer, hvor han arbejder med enkle former og figurer i et bredt spektrum af materialer. Allerede i de tidlige installationer ansloges S.´ fascination af magi og det irrationelle og hans ønske om at skabe et sansemættet sted for beskueren. I ofte monumental størrelse har S. siden visualiseret en række basale kontrastpar som liv og død, lys og mørke, hvor proces og forvandling fra en tilstand til en anden er en bærende del af det kunstneriske projekt. Han anvender materialer, der har konstruktion og destruktion som egenskaber såsom kul, gasflammer, olie eller bly. I samspil med værkernes titler åbner materialernes dobbeltbetydninger for metafysiske og symbolske tolkninger. Fem gasflammespyende ti meter høje amforaer i bly, ophængt i den store B&W- hals længdeakse i 1989, forbandt gulv med loft og udfyldte rummet visuelt. Under hver amfora stod et stort jernkar fyldt med sort spildolie, der dryppede ned fra amforaen. De monumentale vertikalers samspil med lydsiden, komponeret af Carsten Møller, omdannede industribygningen til et suggererende tankerum. Ofte videreføres og udbygges ideer fra en installation til den næste, og rækken af værker knyttes sammen af en repetition af en udvalgt figur, ofte en monumental vertikal. Der opnås en karakteristisk pirrende atmosfære, hvor den musikalske lydside er en vigtig dimension. Udstillinger: Ny Abstraktion 1986, Gal. Marius, Kbh. 1987; La Mama la Gal., N.Y. 1988; Gal. Asbæk, Kbh. 1988, 1991; Sønderjyll. Kunstmus. 1993; Århus Kunstbygn. 1993; Overgaden, Kbh. 1994;
Andromeda-haven
Koldekildevej
4000 Roskilde
[Figurative skulpturer]

Kunstværk ved Ved krydset mellem Koldekildevej og Frederiksborgvej. Tilgængeligt: Døgnet rundt
Granit

Kunstner: Lars Skov Nielsen (født 1966). Lars Skov Nielsen er uddannet som stenhugger på Håndværkerhøjskolen i Haslev (1983-87) og har udvidet sin uddannelse gennem studieophold i Pietrasanta (Italien) samt i Spanien og Portugal. Lars Skov Nielsen har udover en lang række udstillinger i ind- og udland også stået bag skulpturgruppen i Andromeda-haven på hjørnet af Frederiksborgvej og Koldekildevej i Roskilde. Udstillinger: Modsætninger mødes, Galleri Gl. Strand, Kbh, 1997. La vita di notte, Skt. Ibs Kirke, Rsokilde, 1998. Skulpturelle arbejder, Roskilde KUnstforening, 2001. Nordeas Erhvervspris gennem 25 år, Palæfløjen, 2007.
Anna
Ro´s Torv 54
4000 Roskilde
[Figurative skulpturer]

Kunstværk ved På første plan, foran biografen. Tilgængeligt: I centrets åbningstid
Bronze

Kunstner: Hans Pauli Olsen (født 1957). Robert Askou-Jensens tegnesk., Glyptoteket Kbh. 1976-78; Kunstakad. Kbh., billedhuggersk. (Villy Ørskov, Bjørn Nørgaard) 1979- 87. Hans Pauli Olsen arbejder i sine skulpturer med mange materialer, men leret spiller en central rolle. Modelleringen er ujævn og knudret, den bærer kunstnerens fingermærker. Frem for alt er mennesket tema og motiv for denne kunstner, men mennesket er ikke universets midtpunkt, kunstværket er ikke en direkte afbildning af mennesket. Billedet, som forestiller et eller andet, er en illusion, og O. vælger at arbejde med netop denne illusion. O. kommer bag om tingene, til en ny virkelighed, ved at modellere spejlinger, skyggebilleder, det, som er uvirkeligt, tænkt. Spejlingen foregår tit om en vandret flade, således at figuren står på hovedet. Tilskueren får en forestilling om, at figuren spejles i vand. Men undertiden er der bølger i vandet, der giver bevægelse i spejlbilledet og tilføjer formen nyt liv. O. modellerer mørket, skygger får volumen. Størrelsesforholdene er overraskende, markante størrelsesforskelle pointeres. O. har arbejdet med flere ideer, prøvet kræfter på konceptkunsten og eksperimenteret med farvede skulpturer og nonfigurativ form. Han har arbejdet konstruktivistisk, anvendt materialer som aluminium og jern, men vender stadig tilbage til leret og det figurative. Han bruger hyppigt sin egen krop som element i kunstværket. Det formelle udgangspunkt er den klassiske billedhuggerkunst, traditionen fra renæssancen. En tråd overtages fra Rodin. Men O.s skulpturer forestiller, som han selv påpeger, ikke mennesker, men figurer, der træder i deres sted. Vi kan måske kalde dem mytiske. O. arbejder lejlighedsvis som grafiker og tegner. Udstillinger: Føroysk list, Nordens Hus, Reykjavík m.fl. 1983-851979- 87. Charl. Forår 1985, Festival of Fools, Charl.borg 1985; Skulptur, Husarstalden, Roskilde 1986; Færøsk Kunst 86, Nikolaj, Kbh. 1986, Min tid som Pilot, Den frie Udst. bygn., Kbh. m.fl. 1988, 1991; Storm og Stille, smst. m.fl. 1988, 12 færøske kunstnere, Roskilde Kunstforen. 1992; Spejlbilleder, Frederiksborgmus. m.fl. 1992-93
Arkipelag
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
[Figurative skulpturer]

Kunstværk ved RUC, haven. Tilgængeligt: døgnet rundt
Granit (larvikit)

Kunstner: Claes Hake (født 1945). 1963-1968 elev hos Tore Ahnoffs på Valands Kunstskole. Udstillinger: Veksølund (flere gange), Vendsyssel Kunstmuseum 1994
Arkipelag
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
[Figurative skulpturer]

Kunstværk ved RUC. Tilgængeligt: døgnet rundt
Granit

Kunstner: Claes Hake (født 1945). 1963-1968 elev hos Tore Ahnoffs på Valands Kunstskole. Udstillinger: Veksølund (flere gange), Vendsyssel Kunstmuseum 1994
Bjørnefigur
Dr. Margrethesvej 14
4000 Roskilde
[Figurative skulpturer]

Kunstværk ved Roskilde Bibliotek. Tilgængeligt: I bibliotekets åbningstid
Gips

Kunstner: Mogens Bøggild (1901-1987). Kunstakademiet i København 1919-1924 Mogens Bøggild begyndte allerede som dreng at modellere dyr, men lærte først at tegne på Kunstakademiet. Einar Utzon-Frank tilskyndede B. til at gå i Zoologisk Have, for der at lære sig dels at fastholde det flygtige indtryk og dels at gennemarbejde sin tegning, begge dele som hjælp til det egentlige arbejde med skulpturen. For B. fungerede tegningen dog også som et selvstændigt kunstnerisk udtryk. B.s kunst tager sit afsæt i en stor respekt for og kærlighed til naturen, som han studerede med videnskabelig interesse. Gennem skitser på papir og i ler arbejdede han sig stadig tættere ind på det færdige arbejde, der dog altid bevarede skitsens friskhed. Der er således ikke noget klart skel mellem forarbejder og færdigt værk hos B., hvilket var et brud med det klassiske krav om afsluttethed. Blandt hans tidligste arbejder finder man medaljer og relieffer. Derefter bevægede han sig mod stadig højere relieffer for til sidst at give sig i lag med friskulpturen. I starten arbejdede han i ler, gips og cement, siden med bronze og sten. B. foretrak at modellere sine arbejder op frem for at hugge dem ud, hvilket muligvis hænger sammen med, at han gerne selv ville have kontrol over hele fremstillingsprocessen og ikke overlade noget til assistenter. B. erkendte, at tiden var løbet fra den monumentale skulptur og "gjorde sig fri af plinten". Mange af hans skulpturer har derfor ingen sokkel eller fodstykke. B.s hovedværk er Grisebrønden, 1941-50, i Århus. B. har gennem sit lange professorat haft stor betydning for flere yngre kunstnere. På sit felt må B. betragtes som førende i dansk kunst i omkring et halvt århundrede. Udstillinger: Den Frie fra 1926, Venedig biennalen 1952, Frederiksborgmuseet 1981, Køge Skitsesamling 1984
Bronzeduer
Sct. Agnesvej 2
4000 Roskilde
[Figurative skulpturer]

Kunstværk ved Foran klosterets administrationsbygning. Tilgængeligt: Døgnet rundt
Bronze

Kunstner: Gudrun Lauesen (1917-2002). Billedhugger uddannet under Bizzie Høyer ved Kunstakademiet i København og desuden under E. Utzon-Frank på Billedhuggerskolen 1935-39. Lauesen blev ansat ved Den Kgl. Porcelainsfabrik (senere Royal Copenhagen) mellem 1981-84 og havde samarbejde med den keramiske fabrik Eslau fra og med 1988 til sin død i 2002. Hun var desuden medlem af bestyrelsen i Agnes Lunns mindelegat mellem 1978-80. Gudrun Lauesens skulpturer står mange steder landet over. Hun har udelukkende beskæftiget sig med den naturalistiske dyreskulptur på grundlag af indtrængende studier i stalde og på marker, i dyreparker og i zoologiske haver. Hun arbejder både med grupper og med enkeltstående dyr i en følsom detaljeret udformning, som giver hvert levende væsen sin særlige personlighed. Hun har udvidet sine erfaringer med den keramiske skulptur ved samarbejde med Nathalie Krebs, Saxbo 1965-68, Bing & Grøndahl samt Den kgl. Porcelainsfabrik. Udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling 1936, 1938-42; Charlottenborg Forårsudstilling 1939, 1941-50, 1952-54, 1958; Charlottenborg Efterårsudstilling 1943, 1949, 1963; Skulptur i Kongens Have , København 1978; Roskilde Bibliotek 1963.
Brønd med skulpturgrupper
Køgevej 90
4000 Roskilde
[Figurative skulpturer]

Kunstværk ved Roskilde Rådhus, socialforvaltningen. Tilgængeligt: I rådhusets åbningstid
Granit

Kunstner: Peter Hentze (født 1943). Billedhugger, som er efter Askov Højskole i 1963-64, gik på Kunstakademiet i København i 1964-70 og modtog undervisning af Dan Sterup Hansen. Peter Hentze har aldrig begrænset sig til blot ét materialevalg, da han har skabt værker af alt lige fra nylonstrømper til jerntråd og polyretan. Udover skulpturer er han også grafiker med forkærlighed for det stiliserede figurative i form af mennesker og dyr samt arketypiske og ornamentale planter. Peter Hentzes værker er kendetegnet af virtuositet og vidtfavnende skabertrang uanset om det drejer sig om skulpturer i gips, nylonstrømper, jerntråd, træ, polyuretan m.v., om grafiske arbejder, tegninger eller malerier i stærke neonfarver. Stiliserede dyr, oftest fugle, menneskefigurer med arketypisk karakter og ornamentale planter er hovedelementerne i H.s rige fantasiverden. Med få sikre streger er han i stand til at gengive hovedkarakteristika hos et dyr eller en plante. Gentagelse af motivet giver hans værker et dekorativt præg, men gør dem aldrig monotone. Udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling 1964; Charlottenborgs Forårsudstilling 1966-70; Den Frie Udstilling, 1971; Koloristerne 1972-94; Figurative fabulanter, Nikolaj, København 1982; Sophienholm 1973; Kunstindustrimuseet, 1981; Palæet (Palæfløjen??), Roskilde, 1989.
Buste af Gustav Wied
Sct. Olsgade 11
4000 Roskilde
[Figurative skulpturer]

Kunstværk ved Sct. Olsgade 11, på hjørnet af Domkirkestræde. Tilgængeligt: Døgnet rundt
Bronze

Kunstner: Elise Brandes (1873-1918). Billedhugger med speciale i portrætbuster uddannet ved Den Kgl. Tegneskole i Kristiania (senere Oslo). Forbundet hos Stephan Sinding samt på kunstskolen for Kvinder. Hun var endv. Ved Kunstakademiet i København i 1905 og tog et forårssemester samme sted i 1906. Elise Brandes arbejdede næsten udelukkende med portrætbuster. Gennem sit ægteskab med Edvard Brandes blev hun introduceret til datidens toneangivende miljø, og mange af hendes modeller stammer fra ægteparrets intellektuelle vennekreds. Bemærkelsesværdig er især busten af Gustav Wied, hvor B. gengiver forfatterens underfundige smil og fastholder hans diabolske natur. I sine buster arbejdede B. med forskellige materialer som sandsten, dolomit, ahorn og citrontræ, men pga. hendes tidlige død er hendes værk af begrænset omfang. Udstillinger: Væsentlige udstillinger Charlottenborgs Forårsudstilling 1906-1910 og i 1917; Den baltiske udstilling i Malmö 1914; separatudstilling hos Winkel & Magnussen i København 1913.
Buste af yngling
Absalonsgade
4000 Roskilde
[Figurative skulpturer]

Kunstværk ved Absalons Skole, Absalonsgade 2. Tilgængeligt: Døgnet rundt
Granit

Kunstner: Karl Glem (1906-1976). Billedhugger Karl Glem lærte stenhuggerhåndværket i sin fars værksted. Han har fortrinsvis udført portrætter og gravmonumenter, og han var en varm beundrer af Kai Nielsen, hvilket kan spores i nogle af hans individuelle gravsten. Han førte sin faders værksted videre, og værkstedet har i generationer præget Roskilde by og kirkegårdene i og omkring Roskilde med sten-og billedhuggerarbejder, hvoraf mange er af høj kvalitet. Udstillinger: Charlottenborgs Forårsudstilling 1930-1940.
Bænk med aftryk af hænder
Ro´s Torv 54
4000 Roskilde
[Figurative skulpturer]

Kunstværk
Granit (lxbxh 180x45x47 cm)

Kunstner: Laila Westergaard (født 1964). Det jyske Kunstakad. (John Olsen, Lene Rasmussen og Poul Skov Sørensen) 1985-89; Güzel Sanatlar Fakültesi, Istanbul 1989- 90. Laila Westergaards tidlige granitskulpturer, Noahs ark og Den døde og den sørgende, viser i deres fortællende, figurative form slægtskabet med den sten- og billedhuggerfamilie, hvoraf hun er 3. generation. W. har imidlertid hurtigt forladt figurationen til fordel for en større forenkling og abstraktion, en tendens som blev forstærket af et ophold i Tyrkiet. Inspireret af den islamiske arkitekturs geometriske forgreninger i nicher og hvælv fik ornamentet selvstændigt liv i Udkast til en Himmelbæltsbro, mens Træ er komponeret af små enheder i rytmiske forløb, der danner en ornamental helhed. Denne stramme form skabte snart behov for en opblødning, og i Paradis dukker mere organiske strukturer op. Skulpturen består af 5 granitplader, som med en åben sjette side danner et intimt rum, en meditativ have, hvori der er udhugget detaljerede blomster- og plantemotiver. I de senere år har W. arbejdet med en række relieffer med en underfundig vekselvirkning mellem den hårde granit og mønstre af bløde læber, øjne og hænder. Udstillinger: KE 1988-90; Bir gün sergisi, Istanbul 1990; Charl. Forår 1991-92, 3 generationer, Lemvig Gymn. 1991 (s.m. Torvald og Ejgil Westergaard); Gal. 108, Roskilde 1994; Bispegården, Kalundborg 1996